El BiTer elabora un estudi de millores a la xarxa d’itineraris per a la bicicleta de Terrassa

pictograma2

El BiTer ha realitzat, per encàrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, un estudi de millores a la xarxa d’itineraris per a la bicicleta de Terrassa. L’estudi consta de 5 parts que contenen les propostes que fem des de la perspectiva dels usuaris de la bicicleta, per millorar les connexions de la xarxa actual i altres infraestructures relacionades amb la bicicleta i la mobilitat a peu. Hi ha mesures de baix cost i d’altres que requereixen pressupostos importants. Es proposa també la priorització de les actuacions.

Part 1: Itineraris principals a la ZUAP

Hem determinat els principals itineraris que caldrà millorar a peu i en bici cap a la futura Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP) des dels diferents barris de la ciutat, amb diversos tipus de propostes: de carril bici segregat, carril bus-bici, cohabitació, sobre vorera, doble sentit exclusiu per la bicicleta, etc. També hem identificat i inventariat les millores a fer en els itineraris principals de vianants dintre de la zona ZUAP.

Proposem mesures innovadores de gestió de la mobilitat dintre de la zona ZUAP per posar de relleu el canvi que suposa afavorir els mitjans de transport sostenibles i donar coherència al conjunt. Destaquem la senyalització del logotip de la bicicleta i els carrils bici pintats en el centre dels carrils i la jerarquització dels carrers segons les velocitats 10, 20 i 30 km/h.

Pensem que aquestes mesures faran que hi hagi menys ciclistes circulant a sobre de les voreres o que cometin infraccions de trànsit.

Part 2: Itineraris principals a l’Anella Verda

Hem determinat els principals itineraris que caldrà fer per connectar amb l’Anella Verda des del centre de la ciutat i els diferents barris cap a les 12 portes d’entrada que estan identificats al Pla de Mobilitat.

Proposem un sistema de senyals que indiquin els itineraris cap a les portes de l’Anella Verda. També proposem l’adequació de les connexions en el perímetre urbà cap als camins naturals que actualment presenten moltes dificultats per la presència de carreteres i autopistes.

Part 3: Itineraris d’accés al Parc de Vallparadís

Hem determinat les actuacions de millora per als desplaçaments a peu i en bici dels itineraris d’accés al Parc de Vallparadís des dels diferents barris de la ciutat, principalment dels eixos est-oest.

El Parc de Vallparadís presenta molt bones connexions amb bicicleta a través de les seves rampes que el fan accessible també a les persones amb mobilitat reduïda. Creiem important prevenir l’augment de l’ús de la bicicleta amb la col·locació de senyals de límit de les velocitats i de respecte a les persones al llarg del parc.

Part 4: Actuacions de manteniment a la xarxa ciclista actual

Hem inventariat i prioritzat les actuacions de manteniment que cal fer a la xarxa ciclista actual. També hem afegit propostes d’ubicació d’aparcaments per a bicis o millora dels actuals, així com a equipaments públics.

Les propostes són la modificació de senyals verticals per permetre l’accés de bicicletes (“Excepte bici”), habilitar passos ciclistes a passos de vianants existents, millores diverses a eixos de la xarxa ciclable actual, instal·lació d’aparcaments bici i lloc on calen accions policials contra la indisciplina en l’aparcament de cotxes a sobre de carrils bici.

Part 5: Propostes per resoldre discontinuïtats a la xarxa

Hem identificat i proposat solucions per resoldre les discontinuïtats actuals de la xarxa ciclista que es deriven de la diagnosi del Pla de Mobilitat.

Les propostes són la creació de dobles sentits ciclables, l’autorització de bicicletes a alguns trams de carril bus existents i l’autorització de continuïtats especials. En tots els casos, es proposen mesures de baix cost i amb poca incidència en la resta de vehicles.

Priorització

Implantació de senyalització a les calçades compartides de la xarxa principal de la bicicleta

 • Carrils bici al centre dels carrers de pujada
 • Senyal de la bicicleta a la calçada

Reformar i donar visibilitat als carrils bici existents

 • Passeig Vint-i-dos de Juliol
 • Resta de carrils bici

Resoldre les discontinuïtats de baix cost

 • Dobles sentits ciclables proposats
 • Continuïtats proposades

Accions relacionades amb els senyals i gestió de la mobilitat

 • Afegir “excepte bici” als senyals existents
 • Pintar els passos ciclistes en els passos de vianants proposats
 • Treure senyals d’obligació ús del carril bici existents
 • Posar semàfors ciclistes en àmbar per cedir el pas als vianants
 • Posar els aparcaments de bicicletes proposats
 • Actuar contra la indisciplina
 • Zona 30 a tota la ZUAP, inclosa la carretera de Montcada
 • Zones 30 a la resta de barris
Per Bici Terrassa Club

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats